W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że adwokat Andrzej Kaliski Kancelaria Adwokacka, ul. 20 stycznia 1920 r. 10/3, przetwarza Twoje dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych oraz serwisów internetowych Kancelarii oraz elektronicznej poczty Kancelarii.

Wobec powyższego Chcę Ciebie poinformować, że administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Kaliski Kancelaria Adwokacka zwana dalej również: “Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. 20 stycznia 1920 r. 10/3, 85-081 Bydgoszcz, telefonicznie pod nr tel. 502 445 409, lub mailowo: kancelaria@dobryspadek.pl.

Jeśli po raz pierwszy kontaktujesz się z naszą Kancelarią pisząc na adres naszej firmowej poczty elektronicznej, informacje podane przez Ciebie mailowo znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych naszej kancelarii, a Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Twojej osoby (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Tobą korespondencji. Tego rodzaju dane są kasowane po upływie 6 miesięcy, chyba że doszło do zawarcia umowy.

Jeśli jesteś już naszym Klientem lub Kontrahentem (świadczymy na Twoją rzecz usługi prawne, lub nabywamy od Ciebie Twoje towary lub usługi) przetwarzamy Twoje dane dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy, a także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków, odpowiadania na reklamację) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia nam realizacji na Twoją rzecz usług prawnych. Takie dane będą przechowywane przez nas nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym zrealizowaliśmy Umowę.

Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Ciebie usługami prawnymi (sąd, urzędy, strona przeciwna i jej pełnomocnik, organy ścigania itd.), organom podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, firmom kurierskim i obsługujących płatności oraz prawnikom współpracujący z nami przy świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W oparciu o jakiekolwiek Twoje dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawne podstawy przetwarzania Twoich danych to:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 • art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • art. 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń,
 • art. 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych informujemy, że masz następujące uprawnienia:

 • W każdej chwili możesz skierować do nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Możesz także żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 • Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.
 • Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.