Spadkobiercy ustawowi w kodeksie cywilnym – Kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych

Przepisy Kodeksu cywilnego jako potencjalnych spadkobierców ustawowych spadkodawcy wskazują:

  • małżonka spadkodawcy,
  • zstępnych,
  • rodziców,
  • rodzeństwo, zstępnych rodzeństwa,
  • dziadków,
  • zstępnych dziadków,
  • dzieci małżonka spadkodawcy,
  • gminę ostatniego miejsca zamieszkania i ostatecznie Skarb Państwa.

Przepisy Kodeksu cywilnego dzielą potencjalnych spadkobierców ustawowych zmarłego na grupy dochodzące do dziedziczenia z mocy samej ustawy w ustalonym porządku.
Porządek ten zależny jest to od tego jacy krewni przeżyli spadkodawcę. Inny zatem porządek dziedziczenia ustawa przewiduje dla małżonków z dziećmi, a zupełnie inny dla bezdzietnych wdowców. W każdej sprawie spadkowej należy więc bezwzględnie, na samym początku ustalić krąg najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy żyli w chwili jego śmierci.

Poniżej kategorie spadkobierców ustawowych wedle przepisów kodeksu cywilnego:

DZIECI, MAŁŻONEK, WNUKI

Art. 931. § 1.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

MAŁŻONEK, RODZICE

Art. 932.

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

RODZEŃSTWO I DZIECI RODZEŃSTWA

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy

RODZIC

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

MAŁŻONEK

Art. 933.

§ 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.
§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

DZIADKOWIE

Art. 934.

§ 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.
§ 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.
§ 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

DZIECI MAŁŻONKA

Art. 9341.

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

GMINA, SKARB PAŃSTWA

Art. 935.

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.