Skutki prawne uznania spadkobiercy za niegodnego

Uznanie za niegodnego dziedziczenia rodzi poważny skutek w postaci wyłączenia spadkobiercy od dziedziczenia.

W związku z tak poważnymi konsekwencjami prawnymi,   ustalenie niegodności  może  nastąpić jedynie na mocy prawomocnego wyroku sądu, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Co jednak szczegółowo oznacza wyłączenie spadkobiercy niegodnego od dziedziczenia?

Prawomocny wyrok sądu o uznaniu spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia wywołuje w szczególności następujące skutki prawne:

  1. spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, nie dochodzi on zatem do dziedziczenia, ani z ustawy, ani z testamentu. Nie przysługują mu zatem żadne prawa i obowiązki zmarłego wchodzące w skład spadku,
  2. uznanie za niegodnego spadkobiercy ustawowego powoduje albo zwiększenie udziałów spadkowych pozostałych spadkobierców ustawowych lub dojście do dziedziczenia spadkobierców ustawowych powołanych do spadku w dalszej kolejności,
  3. uznanie za niegodnego spadkobiercy testamentowego powoduje bądź zwiększenie udziałów innych spadkobierców testamentowych ( w drodze przyrostu, podstawienia ) lub dojście do dziedziczenia spadkobierców ustawowych,
  4. uznanie za niegodnego spadkobiercy powoduje utratę uprawnień z tytułu zachowku. Zachowek przysługuje bowiem jedynie takim osobom, które byłyby powołane do spadku z ustawy co uznanie niegodnym wyklucza.

Kodeks cywilny

Art.  928.  Niegodność dziedziczenia

§ 1. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

1)dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2)podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3)umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

§2. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.