Odwołanie testamentu

Swoboda testowania jako zasada.

Swoboda testowania oznacza nie tylko nieskrepowaną możliwość sporządzenia testamentu, ale także możliwość odwołania każdego testamentu w każdym czasie.

Spadkodawca nie może zrzec się przysługującego mu uprawnienia do odwołania testamentu.

Aby skutecznie odwołać testament, podobnie jak go sporządzić, spadkodawca musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Co w tej materii mówi kodeks cywilny:

Art. 944.

§ 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Art. 946.

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Art. 947.

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Stosownie do brzmienia przepisu spadkodawca może odwołać testament w następujący sposób:

 1. Sporządzając nowy testament:
  a) w sposób wyraźny – spadkodawca oświadcza, że odwołuje uprzednio sporządzony testament,
  b) w sposób dorozumiany – spadkodawca dokonuje takich rozporządzeń testamentowych, których nie można pogodzić z treścią uprzednio sporządzonego testamentu (np. powołuje jako spadkobiercę w miejsce osoby A osobę B ).
 2. W inny wskazany sposób:
  a) spadkodawca w zamiarze odwołania testamentu niszczy testament,
  b) spadkodawca w zamiarze odwołania testamentu pozbawia testament cech, od których zależy jego ważność,
  c) spadkodawca dokonuje w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania postanowień wcześniejszego testamentu.